Ważne uzasadnienie do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 209r. sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej Dąbka 1 w Warszawie przeciwko RWE Polska Spółce Akcyjnej z siedziba w Warszawie z udziałem interwenienta ubocznego po stronie pozwanej RWE Stoen Operator Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okregowego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2008r. sygn. akt IIC 417/07 oddala apelację.


W uzasadnieniu do wyroku Sąd Apelacyjny stwierdził:

"... Sąd Okregowy nie wskazał na czym opiera ustalenie, iż sporny lokal stanowi własność spólnoty mieszkaniowej. Ustalenia tego Sąd Apelacyjny nie podziela. Współwłasnością właścicieli wyodrębnionych lokali i dotychczasowego właściciela nieruchomości objęte są tylko te części budynku i inne urządzenia, które nie są odrębnymi lokalami należącymi do właścicieli wyodrębnionych lokali i dotychczasowego właściciela nieruchomości i które nie służą wyłącznie do użytku tych właścicieli ze względu na należące do nich lokale zob. wyrok SN z 02.12.1998r. I CKN 903/97 OSNC 1999/116. Pomieszczenie w którym znajduje się stacja trafo, jeszcze przed wyodrębnieniem własności poszczególnych lokali w budynku stanowiło samodzielny lokal w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali. Współwłasności nie stanowią samodzielne lokale ( w rozumieniu tego przepisu), nawet jeśli określony sposób korzystania z nich leży w interesie wszystkich właścicieli lokali. Powód wykazał, że jest współwłaścicielem budynku ale nie wykazał, ze przysługuje mu tytuł prawny do spornego pomieszczenia. Mając powyższe na uwadze, Sąd Apelacyjny nie znalazł podstaw do uwzględnienia apelacji i z mocy art 385 k.p.c. oddalił ją".

Naszym zdaniem, Sąd Apelacyjny jednoznacznie stwierdził, że pomieszczenia stacji transformatorowej, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, nie są częścią składową nieruchomości wspólnej. W związku z tym właścicielem lokalu/lokali jest m. st. Warszawa. Wspólnocie mieszkaniowej nie będzie przysługiwało prawo do odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu/lokali - stacji transformatorowej. Wspólnota ma jednak prawo naliczać m. st. Warszawa od powierzchni użytkowej lokalu/lokali (stacji transformatorowej) zaliczki na pokrycie kosztów eksploatacyjnych oraz zaliczki opłat na pokrycie kosztów remontowych w nieruchomości wspólnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *