Wykonanie projektu budowy hydroforni w budynku wielolokalowym Syreny 35 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Syreny 35 w Warszawie poszukuję  osoby, która wykona projekt hydroforni w budynku wielo-lokalowym Syreny 35 w Warszawie. Budynek jedno-klatkowy  składa się z 8 kondygnacji naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. W budynku znajduje się 49 lokali mieszkalnych.  Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Konkurs ofert na wykonanie kontroli instalacji elektrycznej w budynkach wspólnot mieszkaniowych w Warszawie i w Piastowie

Wspólnoty Mieszkaniowe  zlecą:

wykonanie okresowej, pięcioletniej kontroli elektrycznej wraz z pomiarami elektrycznymi w budynkach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych zgodnie z Art.62 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego.  

Do zakresu kontroli instalacji należą:

  1.  oględziny dotyczące ochrony podstawowej;
  2.  pomiary rezystancji izolacji; c)
  3.  badania ciągłości przewodów ochronnych;
  4.  sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
  5.  próby działania urządzeń różnicowoprądowych oraz pomiar czasów wyłączenia;
  6.  opracowanie i przekazanie Protokołu kontroli pomiarów instalacji elektrycznej spełniającego wymagania ustawy Prawo budowlane oraz zamawiającego w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w plikach pdf dla każdej nieruchomości oddzielnie. Kontrolę uznaje się za wykonaną jeżeli dokonano sprawdzenia przynajmniej 80% lokali w każdej nieruchomości.

Termin składania ofert – do 1 września  2020 r.  Termin realizacji wszystkich przeglądów  do 15 listopada 2020 r. Oferty należy składać e-mailem na adres   biuro.highrise@gmail.com Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Remont balkonów w budynku Bratnia 3 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Bratnia 3 w Warszawie poszukuje wykonawcy  remontu balkonów w budynku wielolokalowym Bratnia 3 w Warszawie . Zainteresowane podmioty mogą otrzymać przedmiary robót wysyłając maila  na adres biuro.highrise@gmail.com.  Oferty prosimy składać mailem do 10 sierpnia 2020 r.  na adres podany jak wyżej. W ramach oferty należy przesłać kosztorys ofertowy, podać termin rozpoczęcia robót i czas zakończenia robót,  należy podać okres gwarancji na wykonane roboty, dostarczyć  zaświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS oraz  US. Mile widziane referencje. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 11 w Warszawie zleci wykonanie projektu instalacji ccw

Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 11 w Warszawie  zleci wykonanie projektu budowy instalacji ccw  i przebudowy instalacji c.o. w kondygnacji podziemnej w budynku wielolokalowym mieszkalnym przy ul. 1 Maja 11 w Warszawie  w związku z planowanym podłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej przez sprzedawcę energii cieplnej.  Budynek składa się z 3 kondygnacji naziemnych, 1 kondygnacji podziemnej i 26 lokali mieszkalnych i 3 klatek schodowych. Założeniem jest położenie pionów ccw przez niewykorzystane przewody spalinowe w wyniku likwidacji piecyków gazowych. Takie rozwiązanie było już stosowane w wielu budynkach na terenie “Starego Ursusa”.  Wspólnota Mieszkaniowa posiada inwentaryzację budynku. Dodatkowych informacji może udzielić zarządca nieruchomości w  korespondencji e-mailowej: biuro.highrise@gmail.com. Projekt należy wykonać na podstawie inwentaryzacji budynku w wersji papierowej w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz  w wersji elektronicznej w plikach dwg i pdf  zgranych na  płytce.  Ponadto należy wykonać przedmiary robót oraz sporządzić kosztorys inwestorski w wersji papierowej  i elektronicznej w plikach ath i pdf.  Oferty prosimy składać e-mailem na adres biuro.highrise@gmail.com   do dnia 20 lipca 2020 r. z podaniem ceny za wykonanie dzieła i terminu wykonania.  Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyn.        

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz