Konkurs ofert na budowę kotłowni gazowej i instalacji ccw w budynku Reja 9 w Piastowie

Wspólnota Mieszkaniowa Reja 9 w Piastowie ogłasza konkurs ofert na budowę kotłowni gazowej w kondygnacji podziemnej budynku wielolokalowego (  44 lokale) o mocy kotłów  kondensacyjnych 2 x 100 kW  przeznaczonej do wytwarzania ciepła dostarczanego do instalacji c.o. i ccw. Planowany zakres robót:  przebudowa pomieszczenia piwnicznego na kotłownię, wyposażenie kotłowni gazowej  w kotły,  zasobniki cw i inny sprzęt, budowa instalacji cw ( piony i lokalówki), usuniecie piecyków gazowych, przebudowa instalacji gazowej w kondygnacji podziemnej budynku, przebudowa części instalacji c.o. w kondygnacji podziemnej budynku, podłączenie kotłowni do instalacji elektrycznej w nieruchomości wspólnej, podłączenie kotłowni gazowej do przyłącza gazowego i uruchomienie kotłowni gazowej. Wspólnota posiada prawomocne pozwolenie na budowę. Przyłącze będzie wybudowane w lutym 2020r.  Przewidywany czas rozpoczęcia robót  luty – marzec 2020r.  Zainteresowane podmioty proszone są o wysłania  informacji o chęci przystąpienia do konkursu  ofert wysyłając mailem na adres  biuro.highrise@gmail.com  wniosek o przesłanie przedmiaru robót.  We wniosku o wysłanie przedmiaru robót prosimy o podanie   krótkiej  informacji  o firmie zainteresowanej wykonaniem tego przedsięwzięcia .  Oferty z  kosztorysem  ofertowym  wraz z  zaświadczeniami  o niezaleganiu  wobec  ZUS i urzędu skarbowego, referencje prosimy przesłać na w/w adres mailowy. W ofercie prosimy podać termin wykonania robót i  okres gwarancji.  Termin składania ofert 12 lutego 2020r.  Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać  unieważniony bez podania przyczyn.  Oferty można wysłać  w formie papierowej na adres: Wspólnota Mieszkaniowa Reja 9, ul. Wojciechowskiego  36 m. 22a, 02-495 Warszawa.