Wykonanie wykopu ziemnego i izolacji części fundamentów budynku Pużaka 4 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Pużaka 4 w Warszawie zleci wykonanie  wykopu w gruncie przy elewacji budynku Pużaka 4 obok wejścia do II klatki schodowej, przy rurze spustowej i sprawdzenia stanu izolacji fundamentów budynku, a w przypadku stwierdzenia  uszkodzeń naprawienia  odpływu wody z rury spustowej w gruncie oraz wykonania właściwej izolacji części fundamentów budynku.  Zakładana długość wykopu około 5 m. Głębokość  wykopu do ławy fundamentowej koło 2,2 m, szerokość 1-1,20 m .  Wykonanie tych robót jest konieczne w związku  z zalaniem posadzki w pomieszczeniu piwnicznym  w budynku Pużaka 4  w czasie opadów deszczu. Termin wykonania – do  5 października  2020 r.  Oferty prosimy składać e mailem na adres biuro.highrise@gmail.com  do dnia 22.09.2020  z  podaniem ceny za wykonane 1 m wykopu i izolacji części fundamentów budynku. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn. Konkurs nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych.  Załącznikiem do ogłoszenia jest  wykaz robót do sporządzenia wyceny 1 m wykopu i izolacji fundamentów budynku.  Termin wykonania robót może zostać zmieniony w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych dla tego rodzaju robót.  

Wycena 1 mb izolacji fundamentów 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Wykonanie budowy tranzytu instalacji c.o. w budynkach: Dąbka1, 1 Maja 11, Bohaterów Warszawy 17 w Warszawie

Wspólnoty Mieszkaniowe Dąbka 1, Bohaterów Warszawy 17, 1 Maja 11  ogłaszają konkurs  ofert na wykonanie przebudowy tranzytu instalacji c.o. w kondygnacjach podziemnych  budynków. Przebudowa instalacji c.o. w budynkach  polegać będzie na odcięciu instalacji c.o. od dotychczasowego zasilania z kotłowni osiedlowej i podłączeniu tych instalacji do nowo-wybudowanych węzłów cieplnych w w/w budynkach oraz doprowadzeniu  instalacji wodnej do węzłów cieplnych. Zainteresowanym podmiotom będą przesłane przedmiary robót po wysłaniu wniosku na adres e-mailowy: biuro.highrise@gmail.com . Oferty prosimy składać e-mailem na w/w adres  do dnia  14 września 2020 r.  z podaniem ceny, czasu wykonania i gwarancji na wykonane roboty. Przewidywany czas rozpoczęcia robót od  17 września 2020 r.  Konkurs ofert nie jest organizowany na podstawie przepisów Ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może ostać unieważniony bez  podania przyczyn.         

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Sporządzenie opinii technicznej o instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Pużaka 4 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Pużaka 4 w Warszawie ogłasza konkurs ofert na sporządzenie opinii o instalacji elektrycznej w nieruchomości wspólnej w budynku Pużaka 4 w Warszawie. Przed wydaniem opinii technicznej dotyczącej instalacji elektrycznej w w/w budynku należy sprawdzić stan techniczny rozdzielnic elektrycznych, kabli elektrycznych z opisaniem przekroju  i izolacji tych kabli, zabezpieczeń instalacji elektrycznej. Na podstawie wykonanego przeglądu  należy sporządzić opinię wraz z dołączoną dokumentacją fotograficzną.  Opinia powinna zawierać  wnioski końcowe określające, czy  instalacja elektryczna spełnia obecne właściwe parametry pozwalające na dalsze bezpieczne korzystanie z tej instalacji, czy ich nie spełnia i należy dokonać wymiany instalacji elektrycznej na nową.  Wspólnota Mieszkaniowa nie posiada inwentaryzacji instalacji elektrycznej. Opinię należy sporządzić w formie papierowej  przez osobę posiadającą właściwe  uprawnienia budowlane w 3 egzemplarzach  oraz  na jednej płytce CD w plikach pdf.  Przewidywany termin wykonania opinii do 31.10.2020 r.  Oferty należy składać  e-mailem  z podaniem  wynagrodzenia i terminu wykonania opinii na adres biuro.highrise@gmail.com do dnia 16 września 2020 r.  Konkurs ofert  może zostać  unieważniony bez podania przyczyn.               

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Wykonanie projektu budowy hydroforni w budynku wielolokalowym Syreny 35 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Syreny 35 w Warszawie poszukuję  osoby, która wykona projekt hydroforni w budynku wielo-lokalowym Syreny 35 w Warszawie. Budynek jedno-klatkowy  składa się z 8 kondygnacji naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. W budynku znajduje się 49 lokali mieszkalnych.  Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz