Budowa instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 1 Maja 11 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 11 w Warszawie (Dzielnica Ursus) ogłasza konkurs ofert na budowę instalacji centralnej ciepłej wody i cyrkulacji w budynku wielorodzinnym mieszkalnym 27 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy. W projekcie przewidziano  poprowadzenie instalacji ccw pionowej w nieczynnych przewodach kominowych spalinowych, po usunięciu piecyków gazowych w lokalach.  Zaintersowanym osobom zostanie przesłany projekt instalacji i przedmiar robót. Adres mailowy do kontaktu: biuro.highrise@gmail.com.  Przewidywany czas rozpoczęcia robót  2 listopada 2021 r. a zakończenia robót do 3 grudnia 2021 r. Oferty nalezy składać  na w/w adres e-mailowy do dnia 24 września 2021 r. Oferta powinna zawierać: kosztorys robót, termin rozpoczęcia i zakończenia robót, okres gwarancji.  Zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i urzędu skarbowego. Referencje mile widziane.  Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.    

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Konkurs ofert na wykonanie kontroli instalacji elektrycznej w budynkach wspólnot mieszkaniowych w Warszawie i w Piastowie

Wspólnoty Mieszkaniowe  zlecą:

wykonanie okresowej, pięcioletniej kontroli elektrycznej wraz z pomiarami elektrycznymi w budynkach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych zgodnie z Art.62 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego.  

Do zakresu kontroli instalacji należą:

  1.  oględziny dotyczące ochrony podstawowej;
  2.  pomiary rezystancji izolacji; 
  3.  badania ciągłości przewodów ochronnych;
  4.  sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
  5.  próby działania urządzeń różnicowoprądowych oraz pomiar czasów wyłączenia;
  6.  opracowanie i przekazanie Protokołu kontroli pomiarów instalacji elektrycznej spełniającego wymagania ustawy Prawo budowlane oraz zamawiającego w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w plikach pdf dla każdej nieruchomości oddzielnie. Kontrolę uznaje się za wykonaną jeżeli dokonano sprawdzenia przynajmniej 80% lokali w każdej nieruchomości.

Termin realizacji wszystkich przeglądów  do 15.12. 2021 r. Oferty należy składać                               e-mailem na adres   biuro.highrise@gmail.com do dnia 28 sierpnia 2021 r. 

Wykaz nieruchomości wspólnot mieszkaniowych w Warszawie:

1 Maja 15 – 27 lokali, 3 klatki schodowe;

1 Maja 11 – 26 lokali mieszkalnych, 1 lokal uzytkowy, 3 klatki schodowe;

Balbinki 8 – 80 lokali, 4 klatki schodowe;

Bohaterów Warszawy 10 – 39 lokali mieszkalnych, 4 lokale użytkowe, 3 klatki schodowe;

Bohaterów Warszawy 47 – 13 lokali mieszkalnych, 3 lokale użytkowe, 2 klatki schodowe;

Bohaterów Warszawy 17 – 20 lokali mieszkalnych; 2 klatki schodowe;

Dzieci Warszawy 33 – 25 lokali mieszkalnych, 4 garaże,  dwie klatki schodowe;

Plac 1905 r 1-  39 lokali mieszkalnych , 4 klatki schodowe;

Pużaka 2 – 77 lokali mieszkalnych, 3 lokale użytkowe, 7 klatek schodowych;

Pużaka 4 – 44 lokale mieszkalne, 4 lokale użytkowe;

Szancera 2, 36 lokali mieszkalnych, 1 lokal uztkowy, 3 klatki schodowe;

Syreny 35, 49 lokali mieszkalnych, 1 klatka schodowa.

Przyce 17 – 8 lokali mieszkalnych, 1 klatka schodowa;

Przyce 17A – 8 lokali mieszkalnych, 1 klatka schodowa.

Wykaz nieruchomości w Piastowie:

Reja 9 – 44 lokale mieszkalne, 4 klatki schodowe;

Reja 15 – 40 lokali mieszkalnych , 3 klatki schodowe;

Al. Tysiąclecia 2 – 52 lokale mieszkalne, 4klatki schodowe;

Al. Tysiąclecia 8 – 30 lokali mieszkalnych, 3 klatki schodowe.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Konkurs ofert na budowę instalacji centralnej ciepłej wody w budynku Bohaterów Warszawy 17 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Bohaterów Warszawy 17 w Warszawie poszukuje wykonawcy  do budowy  instalacji centralnej ciepłej wody i cyrkulacji wraz z założeniem wodomierzy radiowych firmy B-Meters.  Zgodnie z projektem  pionowa instalacja centralnej ciepłej wody  będzie przebiegać w pionie kanałów spalinowych  po usunięciu piecyków gazowych w lokalach.   Budynek składa się z 4 kondygnacji naziemnych, dwóch klatek schodowych, 19 lokali mieszkalnych. Termin rozpoczęcia robót 1 września 2021 r.  Zainteresowanym    osobom prześlemy przedmiar robót  w celu złożenia oferty .   Oferty prosimy skłądać e-mailem wysyłając  na adres biuro.highrise@gmail.com lub w formie papierowej składając w biurze ul. S. Wojciechowskiego 36/22a, 02-495 Warszawa   do dnia 16 sierpnia 2021 r. W ofercie prosimy podać  wynagrodzenie dla wykonawcy,   termin ropoczęcia i zakończenia robót, okres gwarancji na wykonane roboty. Referencje mile widziane. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Poszukiwany inspektor nadzoru do przebudowy instalacji gazowych w 2 budynkach

Wspólnoty Mieszkaniowe Pużaka 2 w Warszawie i  Al. Tysiąclecia 8 w Piastowie  zlecą osobie posiadającej właściwe uprawienia do  wykonywania obowiązków inspektora nadzoru przebudowy instalacji  gazowych w budynkach Pużaka 2 ( 7 klatek, 77 lokali )  w Warszawie,  Tysiąclecia 8 ( 3 klatki, 29 lokali)  w Piastowie. Przebudowa instalacji gazowych bedzie wykonywana w w/w budynkach  od 9 sierpnia do 8 października 2021 r.  Oferty prosimy składać mailem na adres biuro.highrise@gmail.com do dnia 27 sierpnia 2021 r.     

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz