INFORMACJA.

dla właścicieli lokali  dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Z dniem 1 stycznia 2019r. właściciele lokali w budynkach posadowionych na gruncie do których właściciele lokali posiadają prawo użytkowania  wieczystego gruntu, mogą wystąpić z wnioskiem o przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności gruntu. U S T A W A z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów nie uchyla zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Zgodnie Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. „Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku  o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio”. Jeżeli przynajmniej jeden właściciel lokalu wniesie sprzeciw wobec złożonego wniosku przez właścicieli posiadających co najmniej 50% udziałów   w nieruchomości wspólnej, to organ rozpatrujący wniosek zawiesza postępowanie. Po tym zawieszeniu postępowania  przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności może nastąpić po uzyskaniu zgody przez wszystkich właścicieli lokali, zgodnie z zapisem art 199 Kodeksu cywilnego. Art. 199 Kodeksu cywilnego „Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli”. W  przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości: 60% w 1 roku wniesienia opłaty, 50% w  2 roku, 40% w 3 roku, 30% w 4 roku, 20% w 5 roku, 10% w 6 roku wniesienia opłaty.  
Mając na uwadze  przepisy dwóch w/w ustaw  należy przyjąć, że właściciele lokali we wspólnocie mieszkaniowej mogą wystąpić z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jeżeli suma udziałów  w nieruchomości wspólnej wnioskodawców  wynosi przynajmniej 50%. Jeżeli w czasie rozpatrywania wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przynajmniej jeden właściciel lokalu wniesie swój sprzeciw, to wniosek  o przekształcenie tego prawa zostanie oddalony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *