Sporządzenie opinii technicznej o instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Pużaka 4 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Pużaka 4 w Warszawie ogłasza konkurs ofert na sporządzenie opinii o instalacji elektrycznej w nieruchomości wspólnej w budynku Pużaka 4 w Warszawie. Przed wydaniem opinii technicznej dotyczącej instalacji elektrycznej w w/w budynku należy sprawdzić stan techniczny rozdzielnic elektrycznych, kabli elektrycznych z opisaniem przekroju  i izolacji tych kabli, zabezpieczeń instalacji elektrycznej. Na podstawie wykonanego przeglądu  należy sporządzić opinię wraz z dołączoną dokumentacją fotograficzną.  Opinia powinna zawierać  wnioski końcowe określające, czy  instalacja elektryczna spełnia obecne właściwe parametry pozwalające na dalsze bezpieczne korzystanie z tej instalacji, czy ich nie spełnia i należy dokonać wymiany instalacji elektrycznej na nową.  Wspólnota Mieszkaniowa nie posiada inwentaryzacji instalacji elektrycznej. Opinię należy sporządzić w formie papierowej  przez osobę posiadającą właściwe  uprawnienia budowlane w 3 egzemplarzach  oraz  na jednej płytce CD w plikach pdf.  Przewidywany termin wykonania opinii do 31.10.2020 r.  Oferty należy składać  e-mailem  z podaniem  wynagrodzenia i terminu wykonania opinii na adres biuro.highrise@gmail.com do dnia 16 września 2020 r.  Konkurs ofert  może zostać  unieważniony bez podania przyczyn.