Poszukiwana firma do sprzątania nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Kondratowicza 22 w Warszawie ( Dzielnica Targówek)

Wspólnota Mieszkaniowa Kondratowicza 22 poszukuje firmy sprzątającej  do nieruchomości wspólnej: sprzątanie klatki schodowej, korytarzy, mycie okien, mycie 3 wind, sprzątanie pomieszczeń technicznych, sprzątanie terenu zewnętrznego, chodniki, teren zielony, patio  wraz z pielegnacją roslin, podlewanie i koszenie trawy,  zamiatanie oraz mycie posadzki w garażu. Zainteresowanym podmiotom wyślemy szczegółową  specyfikację. Przewidywany czas rozpoczęcia robót -  1 czerwca 2017r.  Oferty z podaniem ceny za wykonywaną usługę  prosimy składać do 12 maja 2017r. e-mailem: biuro.highrise@gmail.com.   Mile widziane referencje. Konkurs ofert może zostać  unieważniony bez podania przyczyń. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych.      

Wymiana szafek elektrycznych – zapytanie ofertowe

Piastów, dnia 20.03.2017 roku

Lp. /03/ 2017                                                                                                                                   

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd ROD Skowronek w Kajetanach przy ul. Brzozowej 44 gm. Nadarzyn , uprzejmie prosi Państwa o przygotowanie oferty cenowej na:

Wymianę istniejących szafek elektrycznych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Skowronek w Kajetanach przy ulicy Brzozowej 44 gm. Nadarzyn

 

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

ROD Skowronek Budynku Zarządu przy ul. Brzozowej 44 Kajetany gm. Nadarzyn

e-mail: zarzad.ogrodu@interia.pl

w dniu 01.04.2017 roku w  godz. 11.00 – 13,00

Wykonawca składający ofertę powinien  złożyć:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert zał. nr. 1
 2. Potwierdzenie, że Wykonawca posiada uprawnienia specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznej i elektroenergetycznych  z złączeniem ksero kopii uprawnień do prowadzenia robót zał. nr. 2
 3. Do oferty należy dołączyć: wykaz wykonanych  min. 2-ch usług w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia z podaniem ich wartości przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane zał. nr.3
 4. Załączenie  min. 2-ch referencji zał. nr.4
 5. Opis zakresu prac  i obowiązków  wykonawcy zgodnym z załączonym ofertowym przedmiarem robót              zał. nr. 5

Rodzaj przedmiotu zamówienia:

Wymiana istniejących szafek przyłączeniowych elektrycznych  w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Skowronek” zgodnie z projektem:

Roboty zakończone 

 1. Termin realizacji usługi planowany około 15 września do 15 listopada 2017 roku..           
 2. Płatność nastąpi w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na  rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 3. Szczegółowe informacje o warunkach płatności i dotyczące gwarancji zostaną określone w umowie.
 4. Wartość oferty  jest to cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia.
 5. Przeprowadzenie prób działania urządzeń w obecności Inwestora.
 6. Inwestor po komisyjnym otwarciu ofert zaprosi Oferentów do negocjacji.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego zapytania ofertowego.

W załączeniu:

 1. Załącznik Przedmiaru ofertowego  robót
 2. Druk oferty + opis przedmiotu zamówienia
 3. Informacja dot. Ceny Oferty
 4. Oświadczenie Wykonawcy
 5. Wykaz wykonywanych usług
 6. Oświadczenie dot. przedmiotu zamówienia.

Cena brutto zał. 3 kosztorys Wymiany szafek elektrycznych w ROD

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na wymianę instalacji gazowej w budynku Syreny 35 w Warszawie

Informujemy, że Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Syreny 35 w Warszawie wybrał ofertę  firmy Pol-Build Sp. z o.o.  z Warszawy na wymiane instalacji gazowej w budynku wielolokalowym Syreny 35 w Warszawie.         W konkursie wzięło udział  6  podmiotów. Dziękujemy wszystkim podmiotom  za wzięcie udziału w konkursie.

Docieplenie strychu wełną mineralną w budynku Bohaterów Warszawy 47 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Bohaterłów Warszawy 47 w Warszawie ogłasza konkurs na wykonanie docieplenia strychu w budynku wolorodzinnym Bohaterów Warszaawu 47 w Warszawie ( Dzielnica Ursus). Docieplenie strychu polegać będzie  na położeniu wełny mineralnej i ułożeniu podłogi z płyt OSB. Zainteresowanym podmiotom wzięciem  udziału w konkursie ofert zostanie przesłany przedmiar robót. Wnioski o przesłanie przedmiaru robót  prosimy wysyłać na adres e-mailowy: biuro.highrise@gmail.com  do dnia 13 marca 2017r. Oferty  prosimy składać e-mailem do dnia 20 marca 2017r.  Przewidywany czas rozpoczecia robót - koniec marca 2017r.  Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy, termin rozpoczęcia i zakończenia robót , okres gwarancji, referencje z ostatnich dwóch lat.  Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.