Wymiana szafek elektrycznych – zapytanie ofertowe

Piastów, dnia 20.03.2017 roku

Lp. /03/ 2017                                                                                                                                   

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd ROD Skowronek w Kajetanach przy ul. Brzozowej 44 gm. Nadarzyn , uprzejmie prosi Państwa o przygotowanie oferty cenowej na:

Wymianę istniejących szafek elektrycznych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Skowronek w Kajetanach przy ulicy Brzozowej 44 gm. Nadarzyn

 

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

ROD Skowronek Budynku Zarządu przy ul. Brzozowej 44 Kajetany gm. Nadarzyn

e-mail: zarzad.ogrodu@interia.pl

w dniu 01.04.2017 roku w  godz. 11.00 – 13,00

Wykonawca składający ofertę powinien  złożyć:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert zał. nr. 1
 2. Potwierdzenie, że Wykonawca posiada uprawnienia specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznej i elektroenergetycznych  z złączeniem ksero kopii uprawnień do prowadzenia robót zał. nr. 2
 3. Do oferty należy dołączyć: wykaz wykonanych  min. 2-ch usług w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia z podaniem ich wartości przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane zał. nr.3
 4. Załączenie  min. 2-ch referencji zał. nr.4
 5. Opis zakresu prac  i obowiązków  wykonawcy zgodnym z załączonym ofertowym przedmiarem robót              zał. nr. 5

Rodzaj przedmiotu zamówienia:

Wymiana istniejących szafek przyłączeniowych elektrycznych  w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Skowronek” zgodnie z projektem:

Roboty zakończone 

 1. Termin realizacji usługi planowany około 15 września do 15 listopada 2017 roku..           
 2. Płatność nastąpi w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na  rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 3. Szczegółowe informacje o warunkach płatności i dotyczące gwarancji zostaną określone w umowie.
 4. Wartość oferty  jest to cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia.
 5. Przeprowadzenie prób działania urządzeń w obecności Inwestora.
 6. Inwestor po komisyjnym otwarciu ofert zaprosi Oferentów do negocjacji.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego zapytania ofertowego.

W załączeniu:

 1. Załącznik Przedmiaru ofertowego  robót
 2. Druk oferty + opis przedmiotu zamówienia
 3. Informacja dot. Ceny Oferty
 4. Oświadczenie Wykonawcy
 5. Wykaz wykonywanych usług
 6. Oświadczenie dot. przedmiotu zamówienia.

Cena brutto zał. 3 kosztorys Wymiany szafek elektrycznych w ROD

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *