Wykonanie wykopu ziemnego i izolacji części fundamentów budynku Pużaka 4 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Pużaka 4 w Warszawie zleci wykonanie  wykopu w gruncie przy elewacji budynku Pużaka 4 obok wejścia do II klatki schodowej, przy rurze spustowej i sprawdzenia stanu izolacji fundamentów budynku, a w przypadku stwierdzenia  uszkodzeń naprawienia  odpływu wody z rury spustowej w gruncie oraz wykonania właściwej izolacji części fundamentów budynku.  Zakładana długość wykopu około 5 m. Głębokość  wykopu do ławy fundamentowej koło 2,2 m, szerokość 1-1,20 m .  Wykonanie tych robót jest konieczne w związku  z zalaniem posadzki w pomieszczeniu piwnicznym  w budynku Pużaka 4  w czasie opadów deszczu. Termin wykonania – do  5 października  2020 r.  Oferty prosimy składać e mailem na adres biuro.highrise@gmail.com  do dnia 22.09.2020  z  podaniem ceny za wykonane 1 m wykopu i izolacji części fundamentów budynku. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn. Konkurs nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych.  Załącznikiem do ogłoszenia jest  wykaz robót do sporządzenia wyceny 1 m wykopu i izolacji fundamentów budynku.  Termin wykonania robót może zostać zmieniony w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych dla tego rodzaju robót.  

Wycena 1 mb izolacji fundamentów